Statut Partii Alternatywa Społeczna

nowelizacja, styczeń 2019

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele działania
 3. Członkowie
 4. Prawa członków Partii Alternatywa Społeczna
 5. Obowiązki członków Partii Alternatywa Społeczna
 6. Władze Partii Alternatywa Społeczna
 7. Zgromadzenie Ogólne
 8. Zarząd
 9. Prezes Partii
 10. Majątek Partii
 11. Symbole i znaki
 12. Postanowienia

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Alternatywa Społeczna jest partią polityczną.
 2. Alternatywa Społeczna działa na podstawie Ustawy o partiach politycznych oraz zgodnie ze statutem.
 3. Alternatywa Społeczna posiada swą siedzibę w miejscowości Nowy Tomyśl, Przyłęk 22.
 4. Alternatywa Społeczna działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz może reprezentować swoich obywateli poza granicami Polski.
 5. Alternatywa Społeczna posiada osobowość prawną.

2. CELE DZIAŁANIA

 • Celem działania Alternatywy Społecznej jest udział zrzeszonych w Partii członków w życiu politycznym Państwa Polskiego.

3. CZŁONKOWIE

 1. Członkiem Alternatywy Społecznej może zostać każdy obywatel Polski, który ukończył 18 rok życia spełnia warunki Ustawy i jego akces został zaakceptowany przez Prezesa.
 2. Wykluczenie z grona członków Partii następuje w wyniku decyzji Prezesa Partii, oświadczenia dotychczasowego członka Partii lub jego śmierci.

4. PRAWA CZŁONKÓW PARTII ALTERNATYWA SPOŁECZNA

 1. Prawo do kształtowania programu partii Alternatywa Społeczna
 2. Prawo czynnego jak i biernego udziału w wyborze władz partii Alternatywa Społeczna.
 3. Prawo udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych podejmowanych przez Alternatywę Społeczną.
 4. Prawo zgłaszania do Zarządu Alternatywy Społecznej inicjatyw politycznych lub organizacyjnych.
 5. Prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Zgromadzeniu Ogólnym.
 6. Prawo używania oznak organizacyjnych.

5. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PARTII ALTERNATYWA SPOŁECZNA

Członkowie Partii zobowiązani są do:

 1. przestrzegania statutu,
 2. stosowania się do uchwał władz partii Alternatywa Społeczna,
 3. regularnego i osobistego płacenia składek członkowskich, których wysokość ustala Zgromadzenie Ogólne,
 4. postępowania w życiu publicznym i prywatnym zgodnie z przyjętymi normami społecznymi,
 5. wspierać cele i program Alternatywy Społecznej,
 6. sumiennie pełnić powierzone im funkcje i obowiązki partyjne.

6. WŁADZE PARTII ALTERNATYWA SPOŁECZNA

 1. Władze Partii Alternatywa Społeczna składają się z: Prezesa, Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego.
 2. Prezes i Zarząd wybierani są na Zgromadzeniu Ogólnym na pięcioletnią kadencje, chyba że Zgromadzenie Ogólne postanowi inaczej.
 3. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Prezesa Partii przynajmniej raz w roku i w jego obradach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Partii.
 4. W przypadku rezygnacji Prezesa Partii z zajmowanej funkcji Zarząd Partii spośród siebie wybiera nowego Prezesa, którego kadencja trwa do czasu zjazdu Zgromadzenia Ogólnego.
 5. W przypadku pomniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej czterech osób, Prezes i pozostali członkowie Zarządu dobierają nowych członków Zarządu spośród członków Partii i ich kadencja trwa do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego.

7. ZGROMADZENIE OGÓLNE

 1. Uchwala regulamin obrad Zgromadzenia Ogólnego.
 2. Uchwala i dokonuje zmian w Statucie.
 3. Powołuje i odwołuje Prezesa i Zarząd.
 4. Ustala wysokość składek członkowskich.
 5. Zatwierdza listy wyborcze kandydatów Partii we wszelkich wyborach.
 6. Zatwierdza połączenie lub koalicję Partii z inną partią, zwykłą większością głosów, przynajmniej przy 50% obecności członków, w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa.
 7. Uchwala rozwiązanie Partii Alternatywa Społeczna zwykłą większością głosów, przynajmniej przy 50% obecności członków, w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa.
 8. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, przynajmniej przy 50% obecności członków, w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa.
 9. Wyznacza pełnomocnika finansowego Partii.
 10. Udziela lub nie udziela absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej.

8. ZARZĄD

 1. Zarząd składa się z Prezesa i przynajmniej trzech członków Partii
 2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje go przynajmniej raz na pół roku.
 3. Zarząd kieruje aktualną działalnością polityczną Partii.
 4. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego.

9. PREZES PARTII

Prezes nadzoruje i koordynuje całokształtem działalności Partii.

10. MAJĄTEK PARTII

 1. Majątek partii powstaje zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o partiach politycznych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zgromadzenie Ogólne uchwala Instrukcję Finansową określającą zasady gospodarowania majątkiem Alternatywy Społecznej.
 3. Do reprezentowania Alternatywy Społecznej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważniony jest Prezes.
 4. Upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego wymaga odrębnej uchwały Zgromadzenia Ogólnego.
 5. Kontrola finansowa partii odbywa się przez dwóch członków Partii, wyznaczonych przez Zgromadzenie Ogólne, przynajmniej raz w roku i zostaje przekładana na każdym Zgromadzeniu Ogólnym.

11. ZNAKI I SYMBOLE

 1. Znakiem (logo) Partii Alternatywa Społeczna jest wyraz „Alternatywa Społeczna” napisany czcionką koloru czarnego na białym tle. W słowie „Społeczna” litera „ł” jest wydłużona względem innych liter tak, że tworzy maszt, na której jest zawieszona flaga koloru białego u góry i czerwonego u dołu, co stanowi kolory Flagi Państwa Polskiego. Flaga biało-czerwona sprawia wrażenie powiewającej na wietrze.
 2. Alternatywa Społeczna ma prawo do używania legitymacji, pieczęci, odznak, barw, symboli i znaków graficznych, które zostaną zaakceptowane na Zgromadzeniu Założycielskim i są zgodne z Polskim prawem.

12. POSTANOWIENIA

1. Zgodnie z uchwałą Zjazdu Ogólnego Partii nr as01/01/2019

pkt 1.

Prezesem Partii Alternatywa Społeczna jest Krzysztof Przybylak

pkt 2.

Zastępcą Prezesa Partii Alternatywa Społeczna jest Tadeusz Proc

pkt 3.

Sekretarzem Partii Alternatywa Społeczna jest Małgorzata Bohm

pkt 4.

Skarbnikiem Partii Alternatywa Społeczna jest Rafał Kornosz

2. Zgodnie z Uchwałą as04/01/2019 z dnia 6.01.2019 Zgromadzenia Ogólnego Partii powołano:

 • Piotra Wrońskiego jako eksperta d/s polityki partii, spraw kadr, szefa d/s kontaktu z mediami, Rzecznika Prasowego Partii

3. Zgodnie z uchwałą nr as05/01/2019 Zgromadzenia Ogólnego Partii do Statutu Partii Alternatywa Społeczna wpisano:

 • Decyzje o kandydowaniu oraz akceptacja programu Partii odbywa się poprzez okręgowe (struktury) kongresy wyborcze zarejestrowanych członków i sympatyków Partii Alternatywa Społeczna lub w drodze referendum. Zarząd nie może zmienić decyzji podjętej w opisany wyżej sposób, chyba że decyzja ta jest wynikiem działań zewnętrznych.
 • Start w wyborach ogólnopolskich jak i lokalnych z ramienia Partii Alternatywa Społeczna w pierwszej kolejności przysługuje członkom i sympatykom Partii, którzy opłacają składkę członkowską.